น่ำแซออนไลน์

คลัทช์-เบรค และอุปกรณ์ควบคุมความตึง


Electro-magnetic clutch และ brake .ใช้ในการเชื่อมต่อ ตัดการเชื่อมต่อ เบรคและยึดจับในเครื่องจักรต่างๆ โดยใช้พลังของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นโดยการเหนี่ยวนำของคอยล์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามลักษณะการทำงานคือ แบบelectromagnetic actuated type และแบบ spring actuated type แบบSpring actuated type หมายถึงเบรคซึ่งทำงานโดยใช้สปริงในขณะที่การเหนี่ยวนำไฟฟ้าของคอยล์ไม่ทำงานเช่นไม่จ่ายไฟ Electro-magnetic clutches และ brakes ของ MIKI PULLEY แบ่งแยกออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้

  • Electro-magnetic actuated type clutches and brakes
  • Spring actuated type (non-excited) brakes
  • Electro-magnetic toothed clutch
  • Brake motors
  • Electro-magnetic clutch และ brake power supply units

นอกจากนี้ ยังมีElectro-magnetic Clutch และ Brakeรูปแบบอื่นๆ เช่นแบบเป็นชุดหรือUnit ซึ่งนำเอาคลัทช์และเบรคมาประกอบเข้าด้วยกันในโครงสร้างใหม่ เพื่อให้มีความสามารถในการทำงานที่แตกต่างออกไปมาให้เลือกใช้ตามลักษณะงานที่ต้องการต่อไปแสดง 1-12 จาก 16 รายการ